Master datan hallintajärjestelmä Power Platformilla – mistä liikkeelle? (1/2) 

Olette päättäneet yrityksessänne siirtyä kohti tehokkaampaa ja keskitettyä master datan hallintaa ja valinneet ketterän low code -alustan, jolla ratkaisu toteutetaan. Mahdollisesti olette valinneet Lanttu.io:n asiantuntijatiimin kumppaniksenne ratkaisun toteuttamiseen. Tässä artikkelissa käymme läpi ratkaisun toteutusta ja siihen liittyviä vaatimuksia. Mistä lähdetään liikkeelle? Mitä työkaluja tai lisenssejä asiakkaalla tulisi olla? Mistä asioista vastaa Lanttu ja mitkä asiat sen sijaan ovat asiakkaan vastuulla?  

Tuotetaanko ratkaisu asiakkaan omassa Microsoft-ympäristössä vai ulkoistetaanko palvelu toteutettavaksi Lantun ympäristössä? 

Projektin alussa päätetään ratkaisun toteutus; tehdäänkö se asiakkaan omassa Microsoft-ympäristössä vai tuotetaanko ratkaisu palveluna Lantun toimesta meidän ympäristössämme. Kehitystyön alussa on myös mahdollista luoda asiakkaalle demoympäristö Lantun alustalle, minkä mahdollistaa low code -kehitykseen soveltuva demomalli. Demoympäristöön toteutetaan määritelty ratkaisu minimivaatimuksin, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus päästä nopealla aikataululla arvioimaan sekä testaamaan ratkaisun soveltuvuutta. Tämä on mahdollista, vaikka varsinainen lopullinen ratkaisu toteutettaisiin asiakkaan omassa ympäristössä. Tehty työ ei myöskään mene hukkaan, sillä pystymme yksinkertaisella ratkaisun siirrolla viemään toteutetun sovelluksen myös tenanttien välillä asiakkaan ympäristöön. 

Jos ratkaisu päätetään toteuttaa asiakkaan omassa ympäristössä, tulee asiakkaalla olla käytössään tarvittavat Microsoftin palvelut ja käyttäjillä O365-lisenssit. Asiakas vastaa tässä tapauksessa Power Platformin käyttöön vaadittavien lisenssien hankinnasta, mutta Lanttu voi yhteistyössä asiakkaan kanssa määritellä lisenssitarpeet tulevia käyttäjämääriä, automaatiotarpeita ja kapasiteettia vastaaviksi. Tässä tapauksessa myös Lantun kehittäjät tarvitsevat asiakkaan ympäristöön Power Apps -lisenssit.  

Lantun ympäristössä toteutettava ratkaisu tuotetaan palveluna asiakkaalle. Lanttu vastaa vaadittavien lisenssien hankinnasta sekä käyttäjähallinnasta Azure AD tenantissa ja Power Platform -ympäristössä. Tässä tapauksessa asiakkaalla itsellään ei tarvitse välttämättä olla Microsoft-lisenssejä, vaan käyttäjät ovat vieraskäyttäjinä Lantun tenantissa. 

Projektin aloitus, vaatimukset, ympäristö ja ratkaisut 

Projekti lähtee liikkeelle, kuten mikä tahansa muukin järjestelmähanke, määrittelyvaiheella. Sen avulla pystymme yhteistyössä asiakkaan kanssa ymmärtämään projektin vaatimukset ja täten suunnittelemaan parhaan mahdollisen arkkitehtuurin ratkaisun toteuttamiseksi Power Platformilla. Tärkeää on ymmärtää halutun tietomallin rakenne, tallennettavan datan määrä, integraatiotarpeet sekä liiketoiminta- ja validointisäännöt, jotka ratkaisulla halutaan automatisoida.  

Kun riittävä määrittely on tehty, on aika aloittaa kehitystyö. Ensimmäinen tehtävä on toteuttaa tarvittavat ympäristöt, jotta kehitystyö voidaan aloittaa. Aluksi voidaan valita kevyt malli, jossa toteutetaan Lantun tenanttiin yksi yhdistetty kehitys- ja testiympäristö. Näin voidaan toteuttaa ensimmäinen POC-versio ratkaisusta, ja asiakas pääsee nopeasti arvioimaan ratkaisun soveltuvuutta määritettyyn tarpeeseen. Onnistunut projektitoimitus vaatii kuitenkin kolme erillistä ympäristöä eri käyttötarkoituksiin. Lähtökohtaisesti jokaisen toteutettavan ympäristön pohjalla on oma Dataversen tietokanta, johon tallennetaan data ja metadata. 

  1. Kehitysympäristö – Kehitysympäristö on pelkästään kehittäjien käyttöön tuleva ympäristö, jossa kehitystyö tehdään. Kehitysympäristössä luodaan ratkaisupaketit, joita voi olla toteutettavan sovelluksen tarpeen ja laajuuden mukaan yksi tai useampi. Ratkaisupaketin sisään rakennetaan tarvittavat komponentit, joita ovat esimerkiksi tietokantataulut ja Power Automate -automaatiot. Kehitysympäristössä voidaan toimia hyvin rajatulla datamäärällä tai jopa kokonaan ilman oikeaa liiketoimintadataa. Kehitysympäristössä kehittäjät tekevät yksikkötestausta. 
  1. Testiympäristö – Testiympäristö on nimensä mukaisesti tarkoitettu ratkaisun testaamiseen. Toteutetut ratkaisupaketit siirretään kehitysympäristöstä testiympäristöön XML-tiedostopohjalla. Testiympäristöön on hyvä tuoda rajallinen joukko liiketoimintadataa, jotta tarvittavat testaukset pystytään tekemään. Testiympäristössä suoritetaan integraatio- ja käyttäjätestausta. 
  1. Tuotantoympäristö – Tuotantoympäristö on hyvä luoda hyvissä ajoin ennen ratkaisun tuotantoon siirtoa. Tuotantoympäristö toimii loppukäyttäjien ympäristönä, johon siirretään ratkaisupaketit. Niiden sisältämät komponentit on testauksessa todettu valmiiksi ja ne toimivat kuten on suunniteltu. Tuotantoympäristöön siirron yhteydessä tehdään vielä tarvittavat yhteysmääritykset. Tuotantoympäristössä hallinnoidaan myös käyttöoikeuksia ja käyttäjärooleja. 

Yhteenveto 

Onnistuneen Power Platform -toteutuksen juuret ovat hyvässä suunnittelussa. Asiakkaan ja toimittajan roolit selkiytyvät, kun päätetään, missä ympäristössä projekti toteutetaan. Projektin avausvaiheessa keskitytään vaatimusten määrittelyyn ja kehitystyö käynnistyy tarvittavien ympäristöjen luomisella. Yhteistyö lisenssien määrittelyssä ja ympäristöjen hallinnassa on avainasemassa onnistuneen projektitoimituksen varmistamiseksi. Seuraavassa osassa keskitymme siihen, mistä komponenteista onnistunut master datan hallinta -sovellus koostuu ja mitä ominaisuuksia ratkaisu sisältää. 


Viimeisimmät artikkelimme:

Scroll to Top