Master datan hallintajärjestelmä Power Platformilla – toteutus (2/2) 

Artikkelisarjan toisessa osassa tutustutaan itse toteutukseen ja niihin keskeisimpiin ominaisuuksiin, joita master datan hallinta-alustalle tarvitaan. Missä data tallennetaan? Miten huolehditaan riittävän laadukkaasta datasta ja miten toteutettava työkalu integroidaan muihin liiketoimintakriittisiin sovelluksiin? Millä Power Platform komponenteilla nämä toteutetaan ja mitä toteutuksessa tulee ottaa huomioon?

Datamalli 

Datamallin suunnittelu ja toteutus ovat yhtä keskeisiä master datan hallintajärjestelmän rakentamisessa Power Platformilla kuin muillakin järjestelmillä. Datamallin avulla organisaatio voi tehokkaasti hallita ja ylläpitää tietoa yhdestä keskitetystä paikasta käsin. Datamallin suunnittelussa tärkeää on ymmärrys organisaation tarpeista ja vaatimuksista master datan hallinnalle. Tämä vaihe sisältää tarpeiden kartoittamisen, standardointisääntöjen määrittämisen ja tietojen laadun varmistamisen. Sen jälkeen on olennaista suunnitella tietomalli, joka määrittelee tarvittavat tiedot ja niiden väliset relaatiot, kuten esimerkiksi yhteyden tuote- ja asiakastaulun välillä. Kolmanneksi on tärkeää määrittää datamallin rakenne, joka käsittää sen, miten tallennettava data määritellään esimerkiksi taulujen ja referenssitiedon osalta.  

Datamalli toteutetaan Dataversen tietomallin pohjalle, joka on Power Platformin tietokantaratkaisu. Dataversen tietomalliin luodaan tarvittavat taulut toteutettavan ratkaisun sisälle. Tämän lisäksi luodaan tarvittavat relaatiot taulujen välille sekä määritellään tarvittavat referenssitiedot. On tärkeää määritellä referenssitietojen osalta se, että toteutetaanko referenssitiedot omaksi taulukseen vai tehdäänkö arvot valinta tyyppiseen kolumniin. Valintaa tehdessä on huomioitava se, kuinka usein arvoja lisätään, poistetaan tai muokataan ja onko olemassa muita tietoja, joita referenssitiedon taakse halutaan tallentaa. 

Taulujen luonnin yhteydessä asetetaan myös tietokantatason säännöt, jotka määrittelevät esimerkiksi kentän tyypin, kuten tekstikenttä tai numerokenttä. Myös kenttien pituudet sekä pakollisuudet lisätään tässä vaiheessa. Taulun luonnin yhteydessä asetetaan myös tarvittavat uniikit avainarvot, joiden avulla pystytään estämään tuplatietueiden luonti tietokantaan. Kun taulu sekä tarvittavat kentät on luotu, määritellään myös tässä kohtaa käyttäjänäkymät (viewit ja formit), joiden pohjalta käyttäjät pystyvät tarkastelemaan sekä päivittämään hallittavia tietoja työkalussa.  

Käyttöliittymä 

Käyttöliittymänä toteutukselle toimii Power Apps Model Driven App. Sen keskeisiä ominaisuuksia ovat helppokäyttöisyys ja nopea käyttöliittymän kehitys, mikä mahdollistaa tehokkaan datan hallinnan ja käytön. Model Driven Appissa voidaan luoda monipuolisia näkymiä ja lomakkeita tietojen tarkasteluun ja muokkaukseen, ja se integroituu saumattomasti muihin Power Platform -komponentteihin, kuten Dataverseen ja Power Automateen. Lisäksi Model Driven App tarjoaa mahdollisuuden hallita käyttöoikeuksia ja näkymiä käyttäjäroolien perusteella, mikä parantaa tietoturvaa ja skaalautuvuutta. Model Driven App sisältää myös monia valmiita ominaisuuksia tehokkaaseen datanhallintaan sekä esimerkiksi massapäivityksiin tarjoamalla tuen ottaa dataa ulos sekä tuoda takaisin sisään massana esimerkiksi Excel formaatissa. Kaiken kaikkiaan Model Driven App on tehokas työkalu datan hallintaan. 

Validointi 

Master datan hallintajärjestelmässä datan validointi on keskeinen osa tietojen laadun varmistamista ja eheyttä. Power Platformin avulla pystymme toteuttamaan kattavan validoinnin hallittavalle datalle. 

Dataversen avulla voidaan määrittää taulukohtaiset validointisäännöt ja ehdot, jotka tulee täyttää ennen kuin tietoja voidaan tallentaa järjestelmään. Esimerkiksi voimme asettaa vaatimuksia tietyn kentän arvolle, kuten minimi- ja maksimiarvoja, merkkijonon pituutta tai päivämäärän muotoa. Power Automate mahdollistaa kompleksin taulujen välisten liiketoimintasääntöjen luomisen ja suorittamisen. Voimme esimerkiksi luoda työnkulun, joka tarkistaa automaattisesti tiettyjen ehtojen täyttymisen ja antaa ilmoituksen tai suorittaa toimintoja, jos validointi epäonnistuu. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi ilmoitusten lähettäminen, tietojen korjaaminen tai validointipoikkeusten kirjaaminen lokitietoihin. 

Kattavat validointisäännöt luomalla varmistutaan, että järjestelmään tallennettu data on laadukasta, eheää ja luotettavaa. Tämä puolestaan edistää päätöksentekoa ja liiketoiminnan tehokkuutta, kun voidaan luottaa siihen, että käytettävissä oleva data on oikeaa ja ajantasaista. 

Integraatiot 

Power Platform tarjoaa tehokkaat integraatiotyökalut, joita voidaan hyödyntää master datan hallintajärjestelmässä. Toteutuksessa Power Automate on keskeinen integraatiotyökalu, joka mahdollistaa eri järjestelmien ja sovellusten välisten yhteyksien luomisen ja automatisoinnin. Power Automate mahdollistaa integraatioiden luomisen monien eri liiketoimintakeskeisten järjestelmien kanssa, kuten esimerkiksi ERP-järjestelmät, CRM-järjestelmät, pilvipalvelut ja tietokannat. Tämä tekee mahdolliseksi datan synkronoinnin ja siirron eri järjestelmien välillä ilman manuaalista työtä, joka on hyvin keskeinen vaatimus onnistuneen master datan hallintajärjestelmän luonnissa. 

Integraatioiden avulla voidaan esimerkiksi synkronoida tietoja master datan hallintajärjestelmän ja muiden järjestelmien välillä varmistaen tietojen ajantasaisuus ja yhdenmukaisuus eri alustoilla. Lisäksi integraatiot voivat automatisoida tiettyjä toimintoja ja prosesseja, kuten esimerkiksi tietojen päivityksiä ja raporttien generointia. Power Automaten avulla voidaan myös reagoida erilaisiin tapahtumiin ja hälytyksiin eri järjestelmistä ja suorittaa automaattisesti tiettyjä toimintoja niiden perusteella. Esimerkiksi voidaan luoda työnkulku, joka reagoi uuden tietueen luomiseen ulkoisessa järjestelmässä ja päivittää vastaavat tiedot master datan hallintajärjestelmässä automaattisesti. 

Yhteenvetona Power Platformin integraatiotyökalut, erityisesti Power Automate, tarjoavat tehokkaan tavan integroida master datan hallintajärjestelmä muihin järjestelmiin ja automatisoida erilaisia toimintoja ja prosesseja, mikä parantaa datan laatua ja liiketoiminnan tehokkuutta. 

Yhteenveto 

Power Platform tarjoaa useita hyödyllisiä komponentteja ratkaisun toteuttamiseksi. Tässä artikkelissa on kuvattu keskeisimpiä ominaisuuksia, joita toimivan master datan hallintajärjestelmän toteuttaminen vaatii. Me Lantulla näemme low coden mahdollisuutena toteuttaa myös täysverinen master datan hallintaratkaisu. 

Ensimmäinen osa: Master datan hallintajärjestelmä Power Platformilla | Lanttu.io


        Viimeisimmät artikkelimme:

        Scroll to Top